Γενική Κατάταξη

Κατάταξη F2

1η Ε.Δ.

2η Ε.Δ.

3η Ε.Δ.

4η Ε.Δ.

5η Ε.Δ.

6η Ε.Δ.